COAS Strona Główna
KSWSiA
Środa, 13 listopad 2019 r.

W roku 2006 na podstawie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach utworzony został Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA), którego celem działania jest zapewnienie współdziałania systemów realizujących zadania w zakresie monitorowania, wykrywania i alarmowania o skażeniach na terenie RP oraz prowadzenie działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia skażeń. Jednocześnie KSWSiA jest źródłem informacji o skażeniach w ramach systemu zarządzania kryzysowego. W skład KSWSiA wchodzą:

         • System Wykrywania Skażeń SZ RP - nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowej;
         • sieci i systemy nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych w kraju oraz krajowe punkty kontaktowe dla międzynarodowych systemów nadzoru nad zagrożeniami zdrowia lub życia dużych grup ludności - nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
         • system stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych, których działania koordynuje Prezes PAA;
         • nadzorowane przez wojewodów wojewódzkie systemy wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkie systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
         • nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej system alarmowania o zagrożeniach i skażeniach, określony w Krajowym Planie Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń Środowiska Morskiego.

Na podstawie zapisów ww. rozporządzenia Centralny Ośrodek Analizy Skażeń wykonuje zadania Centrum Dyspozycyjnego KSWSiA przy pomocy którego Minister Obrony Narodowej nadzoruje i koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu. 

 

 

 

 

Centralny Ośrodek Analizy Skażeń realizując zadania Centrum Dyspozycyjnego przygotowuje rozwiązania formalno - prawne, techniczne i organizacyjne doskonalące funkcjonowanie KSWSiA. Między innymi w roku 2013 w oparciu o doświadczenia wynikające z sześciu lat funkcjonowania krajowego systemu zaktualizowany został podstawowy akt prawny regulujący jego działanie. 7 stycznia podpisane zostało Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 21 stycznia 2013 r, poz. 96), które wprowadziło zmiany w składzie krajowego systemu. System wykrywania i alarmowania określony w Krajowym Planie Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń Środowiska Morskiego zakończył swoje działanie w ramach KSWSiA, a jako elementy zajmujące się problematyką związaną ze skażeniami na morzu wskazano organy administracji morskiej tj. Urzędy Morskie. Pojawiające się regularnie zagrożenia chorobami odzwierzęcymi (ptasia grypa, świńska grypa, pryszczyca, itp.) spowodowały włączenie do krajowego systemu systemów nadzoru epizootycznego, fitosanitarnego, nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego i paszami oraz nadzoru nad produktami rolno-spożywczymi nadzorowane przez ministrów właściwych do spraw rolnictwa i rynków rolnych oraz zdrowia. Nowelizacja rozporządzenia pozwoliła także dostosować jego zapisy do obowiązującej Ustawy o zarządzaniu kryzysowym.